Правила на користење

1.1 Основни одредби

Правила за користење (во натамошниот текст Oпшти услови) ги регулираат меѓусебните права, односи и услови под кои компанијата ExtraPopust (во натамошниот текст Продавница) обезбедува услуги на клиентот/корисникот (во натамошниот текст Корисник). Корисник е секое лице (физичко или правно) кое ја посетува нашата онлајн продавница на extrapopust.com или што купува на оваа интернет адреса. Со поднесување на барање за воспоставување на односи со клиентите, Корисникот потврдува дека е информиран за сите одредби од Општите услови пред склучување на договорот и дека целосно се согласува со нив.

1.2 Работно време

Контакт е-пошта: info@extrapopust.com (00-24h, сите денови во неделата)
Телефон за контакт: +389 (0)79 350 737 (09:00-16:00 часот, работни денови, од понеделник до сабота)

1.3 Лажно претставување

На нашиот сајт extrapopust.com не е дозволено имитирање и регистрација под туѓа е-пошта, туѓи лични податоци како што се име, презиме, адреса и телефонски број. Против таквите активности, Продавницата може да покрене соодветни правни постапки.

1.4 Заштита на податоци

Овој материјал е детално опишан во делот на онлајн продавницата наречен „Политика за приватност и колачиња“ и е составен дел од Условите за користење.

1.5 Нарачување стоки

Со потврдување на нарачката, се смета дека е склучен Договорот помеѓу Продавницата и Корисникот, во согласност со одредбите на Општите услови за услугата за купување стоки што ги нарачал Корисникот. По добивањето на нарачката преку страницата, Продавницата потврдува телефонски, усно. Доколку вработениот во продавницата поради која било причина не ја потврди нарачката телефонски во рок од 24 часа (на пр. никој не одговара на повикот, погрешен телефонски број итн. (), Продавницата нема да ја исполни нарачката и ќе ги врати резервираните производи на продажба . Продавницата не може да гарантира достапност на истите производи при следната нарачка. Продавницата се обврзува правилно да ги испорача нарачаните производи. Во случај на каква било промена, Продавницата е должна да го извести Корисникот, преку телефон (усно), или преку е-пошта.

Цени на производите

Сите цени во Продавницата се изразени во денари (МКД). Цените прикажани во описот на производот се цени што ги плаќа корисникот на продавницата, без трошоци за достава што корисникот ги плаќа кај Курирската служба за испорака (освен ако на корисникот не му е поинаку наведено, на пр. во случај нарачката да содржи производ со кој следува бесплатна достава) Во случај цената на артиклот да се промени при процесирање на нарачката, Продавницата ќе му ја наплати нарачката на Корисникот по цената пред промена на истата, односно по цената што важела во моментот кога корисникот го извршил купувањето. Договорот за продажба помеѓу Продавницата и Корисникот важи од моментот кога Продавницата ќе ја потврди нарачката (Клиентот добива e-mail известување за статусот на нарачката). Од тој момент, сите цени и други услови се непроменети и важат и за Продавницата и за Корисникот.

Начин на плаќање

Продавницата моментално нуди можност за плаќање во готово, по приемот на купената стока. Корисникот се обврзува да плати со готовина при испорака на пакетот кај курирот кој ја носи стоката. Курирот ќе му ја наплати на Корисникот цената на нарачаните производи и цената на трошок за испорака (само доколку е претходно наведена).

1.8 Испорака на стоки

По завршувањето на процесот на онлајн купување, се креира нарачка и стоката е резервирана во магацинот. Стоката се предава на курирската служба, заедно со податоците на Корисникот и курирската служба му ја доставува стоката на Корисникот на саканата адреса во рок од 2 до 5 работни дена. Партнер за испорака на продавницата е ИН ПОШТА РАДЕСКИ. Испораката на стоката зависи од курирската услуга и се врши исклучиво на територијата на Република Северна Македонија и не може да се испорача надвор од границите на оваа држава. Пакетот ќе биде доставен на саканата адреса, а во случај Корисникот да не е на адресата во моментот на испорака, пакетот ќе се чува во најблиската канцеларија на ИН ПОШТА РАДЕСКИ, за да може Корисникот да го подигне во рокот дефиниран со ИН ПОШТА РАДЕСКИ.

1.9 Време на испорака

Времето на испорака е 2-5 работни дена од денот на склучување на договорот, но зависи од курирската служба на ИН ПОШТА РАДЕСКИ, а на овој рок влијае избраната услуга, местото каде што се испраќа пратката, вредноста и тежината на пакетот. Сите стоки нарачани во работните денови ќе бидат доставени до курирската служба следниот ден, освен ако не е потребно повеќе време за да се изготви производот, но Продавницата секако ќе се обиде да ги достави нарачаните производи до курирската служба што е можно поскоро, освен ако не е поинаку договорено со Корисникот. Доколку Продавницата не ја испорача купената стока во законскиот рок, договорот ќе се смета за раскинат.

1.10 Квалитет на производот

Продавницата го гарантира квалитетот на своите производи. Сите производи ги исполнуваат спецификациите наведени од производителот. Продавницата се обврзува да му испрати на Корисникот производ чиј рок на траење не е истечен, доколку производот купен од Корисникот има рок на траење.

1.11 Описи на производи

Фотографиите на веб-страницата на Продавницата реално ги претставуваат производите од нашата понуда. Продавницата се стреми да ги опише сите производи што е можно попрецизно. Исто така, Продавницата не гарантира дека сите дадени информации во врска со производите се точни, целосни, сигурни и без грешки. Доколку производот што сте го купиле отстапува од податоците наведени на страницата, можете да го вратите во првобитната состојба со комплетната документација што ја добивте, а ние ќе ви ги вратиме парите. Описите на производите и препораките за употреба се преземени од Производителот или од нивните веб-локации и се преведени за да им помогнат на корисниците да ракуваат со истите. Овие упатства, кои ги препорачува Производителот, не треба да се сфаќаат буквално, тие служат само како препорака. Се замолуваат корисниците да не информираат за какви било грешки во описите на производите на телефон +389 (0)79 350 737 или на е-пошта info@extrapopust.com

1.12 Промена (ажурирање) на податоците на страницата

Продавницата го задржува правото да ги промени информациите прикажани на која било страница на сајтот во секое време, без претходна најава. Посетителите на Продавницата немаат право еднострано да ги менуваат условите за користење и секоја можна промена е невалидна, освен ако двете страни не се договорат писмено.

1.13 Достапност на производот

Може да се случи нарачаниот производ да го немаме на залиха, поради доцнење во ажурирањето на податоците во онлајн продавницата. Продавницата е должна да го извести Корисникот за ова преку е-пошта или телефонски повик.

1.14 Рекламација

Корисникот може да поднесе жалба до Продавницата поради неправилно пресметани цени и други дефекти. Сите лица вработени во Продавницата се овластени да примаат поплаки. Корисникот може да поднесе жалба усно по телефон, писмено, или електронски, со доставување на бројот на нарачката или друг доказ за купување. Продавницата ќе води евиденција за примените поплаки и ќе ја чува најмалку две години од денот на поднесувањето на приговорот од потрошувачите. Продавницата ќе му издаде писмена потврда на Корисникот, или по електронски пат ќе го потврди приемот на приговорот, односно ќе го објави бројот под кој е заведен неговиот приговор во евиденцијата на примените поплаки. Продавницата без одлагање, а најдоцна во рок од 8 дена од денот на приемот на приговорот, ќе му одговори писмено или електронски на потрошувачот на приговорот. Одговорот на Продавницата на приговорот на Клиентот ќе содржи одлука за прифаќање на приговорот, изјава за барањето на потрошувачот и конкретен предлог и рок за решавање на приговорот. Рокот за решавање на приговорот е 8 дена и не може да биде подолг од 15 дена од денот на поднесувањето на приговорот. Доколку Продавницата од објективни причини не може да го задоволи барањето на Корисникот во договорениот рок, ќе го извести Корисникот за продолжување на рокот за решавање на приговорот и ќе го наведе рокот во кој истиот ке биде решен. Правилата за рефундација можете подетално да ги погледнете овде.

1.15 Повлекување од Договорот

Корисникот законски може да се повлече од Договорот во рок од 15 дена од денот на нарачката, без да наведе причини и без дополнителни трошоци, освен за директни трошоци за враќање на стоката доколку истата е веќе превземена од страна на Корисникот.

Брза достава низ цела Македонија

Се предвидува испорака за 2 до 3 работни дена

Загарантирана сатисфакција

Цврсто стоиме зад квалитетот на нашите производи

Безбедно плаќање

Купените производи ги плаќате на курирската слижба по достава